In het kader van de AVG heeft SparklingCRM b.v. de Privacy verklaring voor Sjoerd4u geactualiseerd. De nadere uitwerking daarvan treft u aan in deze Privacy verklaring.

Wij vinden de privacy van onze klanten, ons netwerk en onze medewerkers heel belangrijk en zijn transparant over welke informatie van personen we verzamelen, gebruiken en delen.

Deze privacy verklaring maakt duidelijk

 • Waarom we informatie van uw verzamelen;
 • Welke informatie we van u verzamelen;
 • Hoe lang we deze informatie bewaren;
 • Met wie we deze informatie delen;
 • Op welke manier we deze informatie veilig bewaren;
 • Hoe u inzage heeft in en controle heeft over deze informatie;

Verantwoordelijkheid

Sjoerd4u is onderdeel van SparklingCRM b.v., gevestigd met haar kantoor aan Van ’t Hoffstraat 28e 3863 AX NIJKERK. Daarmee is SparklingCRM verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten, relaties in ons netwerk en medewerkers. Voor vragen over deze privacy verklaring kunt u terecht op service@sparklingcrm.nl

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09175633.

U kunt ons telefonisch bereiken op het telefoonnummer van onze servicedesk +31 (0)33 2067 700.

Op onze website https://sparklingcrm.nl/ vindt u informatie over onze dienstverlening en uitgebreide contactgegevens.

Uitgangspunten

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van u, niet van ons;
 • De verwerking van de persoonsgegevens toetsen we aan de AVG;
 • We zijn open en duidelijk over de verwerking van persoonsgegevens;
 • Onze medewerkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens;
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden, zonder uw toestemming;
 • Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden, zonder uw toestemming;
 • Wij zijn kritisch op derde partijen waarmee wij samenwerken bij het verwerken van persoonsgegevens en met wie wij samenwerken delen wij desgevraagd met u;

Voor welke doeleinden verzamelen wij informatie van u

Uw gegevens ontvangen, verzamelen en verwerken wij voor meerdere doeleinden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij per doeleinde verwerken.

CRM dienstverlening bieden en interesse daartoe opvolgen

SparklingCRM verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onze CRM dienstverlening. Wij kunnen u in verschillende rollen ondersteunen op het gebied van klantgericht ondernemen,  zowel bij strategische vraagstukken als bij meer praktische hulpvragen. Wij verwerken gegevens voor het kunnen opvolgen van uw kenbaar gemaakte interesses, het uitbrengen van offertes, het uitvoeren van projecten en het factureren van onze diensten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van nazorg en support op onze dienstverlening. Zonder deze verwerking kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren.

Vanaf het moment dat u interesse heeft getoond voor onze dienstverlening, nemen wij uw contactgegevens op in onze administratie als ook uw specifieke hulpvraag en/of wensen, zodra deze bekend zijn. Wij gebruiken openbare bronnen, zoals uw website om deze gegevens aan te vullen. De contacten die wij met u onderhouden om uw vraag te kunnen invullen met behulp van onze dienstverlening houden wij eveneens bij.

Zodra wij met u een overeenkomst tot dienstverlening in concept opstellen, vragen wij gegevens ten behoeve van de contractpartij en tekeningsbevoegde persoon.

CRM nieuwsberichten verspreiden

Al onze klanten ontvangen periodiek onze CRM nieuwsberichten. De voor- en achternaam, het e-mailadres en geslacht van de persoon die deze nieuwsberichten ontvangt, nemen wij op in onze administratie. Daarnaast kan iedereen die dat wenst zich abonneren op onze nieuwsbrief.

SparklingCRM verwerkt persoonsgegevens voor het periodiek kunnen versturen van nieuwsberichten via e-mail aan al onze klanten en de abonnees van de nieuwsbrief.

CRM publicaties beschikbaar stellen

SparklingCRM verwerkt persoonsgegevens voor het kunnen versturen van aangevraagde artikelen en het uitvoeren van nazorg daarop. Het aanvragen van artikelen interpreteren wij als interesse voor ons en onze dienstverlening en de persoonsgegevens verwerken wij om deze interesse op te volgen.

Verwerken van facturen en betalingen

SparklingCRM verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie van onze diensten en het verwerken van betalingen.

Informatie verstrekken

SparklingCRM verwerkt persoonsgegevens om u te informeren over belangrijke wijzigingen in wetgeving, dienstverlening of producten die u afneemt of waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn.

Wettelijke verplichtingen naleven

SparklingCRM verwerkt persoonsgegevens in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderhevig zijn, zoals het doen van belastingaangifte of de bewaarplicht voor financiële transacties zoals facturen en betaalinformatie.

Web en e-mail statistieken bijhouden

SparklingCRM verwerkt gegevens over website bezoeken via Google Analytics en over het resultaat van e-mail campagnes.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u

De gegevens die we van uw verzamelen kunnen we onderverdelen in de volgende categorieën en per categorie geven we aan voor welk doeleinde we deze gegevens relevant zijn.

Contactgegevens

Uw naam, de bedrijfsnaam, een e-mail adres, telefoonnummer, interesse en eventueel zakelijk adres. Deze gegevens verwerken wij in het kader van CRM dienstverlening, CRM nieuwsberichten, CRM publicaties, facturen en betalingen, informatieverstrekking en wettelijke verplichtingen.

Contacthistorie

De persoonlijke, telefonische, schriftelijke of per e-mail gevoerde contacten verwerken wij in het kader van CRM dienstverlening, CRM publicatie, facturen en betalingen, informatieverstrekking en het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Sales en order informatie

Verkoopkansen, offertes, orders en projecten verwerken wij in het kader van CRM dienstverlening.

Factuurinformatie en betaalgegevens

Betalingscondities, facturen en betalingen verwerken wij in het kader van CRM dienstverlening en wettelijke verplichtingen.

Open en click informatie

In het kader van CRM nieuwsberichten verzamelen wij open en click informatie.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om te doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. Voor gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht die de Belastingdienst ons wettelijk verplicht, geldt dat we deze gegevens zeven jaar bewaren.

Met wie delen we uw gegevens

We verkopen uw gegevens niet aan derden en delen de gegevens alleen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SparklingCRM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij

SparklingCRM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SparklingCRM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw privacy rechten

Uw gegevens zijn van u en daarom heeft u een aantal rechten. Hieronder ziet u welke rechten u heeft. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u een nadere toelichting op deze rechten.

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op een menselijke blik;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op data portabiliteit;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht van bezwaar;

Uitoefenen van uw rechten

Wanneer u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt het verzoek daartoe ook via onze servicedesk indienen op service@sparklingcrm.nl

Indien nodig kunnen wij na ontvangst van uw verzoek vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, om zeker te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan. Dit is ter bescherming van uw privacy. U kunt deze kopie sturen via de app KopieId dan wel in de zelf gemaakte kopie uw foto, de readable zone onderaan, uw id nummer en uw BSN nummer zwart te maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

SparklingCRM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Naast de aanpassingen in onze (Sjoerd4u) software zijn er binnen SparklingCRM ook organisatorische maatregelen genomen, waaronder:

 • Samenwerking met een gecertificeerde hostingpartner;
 • 24/7 beveiliging van ons bedrijfspand, onder andere dat niemand ongezien, zonder legitimatie en/of entrance key het pand kan binnentreden;
 • Geheimhoudingsverklaring met onze medewerkers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via info@sparklingcrm.nl